ДОГОВІР №

м.Первомайськ “__” _____ р.

Компьютерна мережа Фобосс-Телеком , надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та_________________________________, надалі – “Замовник”, з іншої сторони, а разом – “Сторони”, уклали цю Угоду про наступне:

 1. Предмет Угоди
  1. Предметом Угоди є надання Замовнику послуг передачі даних, послуг доступу до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі (надалi – “Послуги”) по виділеним лініям у відповідності до діючого Прейскуранту.
  2. Виконавець, діючи відповідно Угоди, надає, а Замовник сплачує та приймає виконані роботи та надані Послуги.
  3. Офіційні повідомлення для Замовника публікуються на сайті Виконавця (http://foboss.net/). Особиста статистика Замовника знаходиться за адреcою (http://stat.foboss.net/stat.pl). Вказані ресурси є офіційними засобами інформації Виконавця, вони є обов’язковими для прочитання та прийняття до відома Замовника.
 2. Вартість робіт та порядок розрахунків
  1. Ціни в Тарифах визначаються в гривнях.
  2. Оплата Послуг, що надаватимуться наступного місяця, здійснюється в період до 1 числа кожного місяця за цінами, вказаними на Web-сторінці на момент оплати послуг.
  3. Під час сеансу доступу до мережі Інтернет не враховується вхідний та вихідний трафік.
  4. Придбання пакету є обов’язковим для користування ресурсами мережі Виконавця та Інтернет.
  5. Термін дії пакету – календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).
  6. Якщо протягом сплаченого періоду баланс Особового рахунку стає негативним, то відбувається припинення Послуг, пов’язаних з доступом в Інтернет.
  7. Якщо Замовником не здійснена оплата Послуг за наступний місяць до вказаної дати у п 2.2. даної Угоди, то надання Послуг Виконавцем наступного місяця автоматично припиняється.
  8. Якщо Замовник не бажає тимчасово використовувати мережу, сервіси та ресурси Виконавця, необхідно повідомити провайдера та активувати послугу “Пауза”.
  9. Послуга “Пауза” може бути активована не більше ніж раз на місяць тривалістю від трьох діб. Якщо тривалість послуги “Пауза” становить більше шести місяців, обліковий запис абонента деактивується. Активація облікового запису становить 100грн.
  10. Вартість надання в користування статичної (зовнішньої) IP адреси складає 30 грн./міс., якщо у абонента дана послуга не активована то данна IP адреса може змінюватися провайдером на власний розсуд в односторонньому порядку без попередження користувача.
  11. Замовник самостійно несе відповідність за правильність здійснених ним оплат.
 3. Обов’язки сторін
  1. Виконавець зобов’язаний:
   1. Забезпечити надання Послуг у відповідності з діючим Прейскурантом та Умовами надання Послуг.
   2. Протягом 14 (чотирнадцять) робочих днів після отримання від Замовника попередньої оплати, згідно Прейскуранту,забезпечити підключення до локальної мережі передачі даних, надати Замовнику реквізити авторизованого мережевого доступу та відкрити персональний Особистий рахунок в обліковій системі Виконавця.
   3. Попереджувати Замовника про всі зміни щодо умов обслуговування, котрі торкаються цін, переліку Послуг або інших питань, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, не менше ніж за 10 (десять) днів до вступу їх в силу, шляхом розміщення інформації на сайті Виконавця.
   4. Відповідно запиту надати Замовнику інформацію про стан його Особистого рахунку (балансу).
   5. Надати доступ до сервера статистики для самостійного контролю витрати ресурсів Замовника.
   6. Залишати за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації або поліпшенню працездатності мережі,що приводять до тимчасової відсутності зв’язку на період не більше 10% експлуатаційного часу.
   7. Усунути будь-які неполадки, що впливають на повноцінну роботу Замовника та виникли з вини Виконавця, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем інформації про неполадки від Замовника.(У випадку, якщо неполадки в роботі системи Замовника відбулися не з вини Виконавця, то Замовник усуває їх самостійно або за допомогою Виконавця, при цьому сплативши ці послуги відповідно до прейскуранту.)
  2. Виконавець не дає гарантії в тому, що всі функції або послуги, що надаються усередині локальної мережі Виконавця, будуть постійно доступні, надаватися безперервно, надійно захищені та вільні від помилок, що сервер або комп’ютери інших абонентів, на яких міститься інша інформація, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів, що потрапили туди, не дивлячись на заборону Виконавця.
  3. Замовник зобов’язаний:
   1. Слідкувати за станом свого Особистого рахунку та своєчасно поповнювати його авансовими платежами у відповідності з діючим Прейскурантом, своєчасно здійснювати оплату рахунків, які виставляє Виконавець.
   2. Надавати Виконавцю необхідну співдію при підключенні Замовника до мережі.
   3. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі за телефонами 7-32-97.
   4. Дотримуватись Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Home, встановлених Виконавцем та Європейським координаційним органом Інтернет – RIPE (http://www.ripe.net), які визначають порядок надання і використання послуг доступу до мережі Інтернет, а також дотримуються традицій, що склалися в Інтернет, та норм користування мережею, опублікованих на http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html. У разі порушення перерахованих умов Виконавця має право припинити надання Послуг і розірвати Угоду на абонентське обслуговування в односторонньому порядку.
   5. Дотримуватись міжнародних правил і законодавства України в питаннях, пов’язаних з отриманням і використанням інформації при роботі в мережі Інтернет.
   6. Дотримуватись авторських прав на документацію, програмні засоби та інформацію, що надається Виконавцем, одержаних по інформаційним каналам Виконавця.
   7. Використовувати Послуги Виконавця тільки легальним чином і не переносити на Виконавця відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений Замовником або третьою стороною в ході експлуатації Послуг Виконавця.
   8. Замовник зобов’язаний перед поповненням рахунку перевіряти коректність персональних даних (адреса, ПІБ користувача) для безпеки поповнення та користування послугою доступу до глобальної мережі Інтернет.
   9. Самостійно відстежувати зміни, пов’язані з реалізацією Угоди, Прейскуранту, шляхом регулярного перегляду інформації в джерелах інформації, які описані в п. 1.3 цієї Угоди.
 4. Відповідальність Сторін
  1. При невиконанні однієї зі Сторін будь-якого положення діючої Угоди спірні питання регулюються на підставі взаємних домовленостей. Якщо рішення суперечок й розбіжностей на підставі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  2. Виконавець в процесі надання Послуг не несе ніякої відповідальності за будь-які випадки спотворення інформації і затримки в її отриманні, викликані технологічними причинами об’єктивного характеру.
  3. Виконавець не несе юридичну, матеріальну або інші відповідальності за:
   • якість змін, відповідність чинному законодавству інформації, одержаної або переданої Замовником за допомогою Послуг, що надаються Виконавцем;
   • використання Замовником платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Виконавця;
   • якість роботи ліній зв’язку і устаткування, що надається іншими організаціями;
   • збиток будь-якого роду, понесений Замовником у зв’язку з цією Угодою, наразі неправильної експлуатації Замовником устаткування та програмного забезпечення, розголошування (компрометації) Замовником атрибутів авторизованого доступу до мережі або зловмисних дій третіх осіб. Клієнт приймає на себе повну відповідальність та всі ризики, пов’язані з використання Послуг Виконавця, навіть у тому випадку, якщо Виконавець або його уповноважені представники були попереджені про можливість подібних збитків;
   • за будь-який збиток (або втрату інформації), заподіяний комп’ютерному устаткуванню Замовника або програмного забезпеченню унаслідок зараження вірусами або користування матеріалами, одержаними як через Інтернет так і через локальну мережу передачі даних, що належить Виконавцю, зокрема у наслідок завантаження графічних файлів, програмного забезпечення та іншої інформації, розміщеної на серверах Виконавця та комп’ютерах інших Замовників.
   • Замовник, отримуючи надані йому Послуги, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (особисто ним або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, Державі або етичними принципами суспільства.
  4. Замовнику забороняється:
   1. Змінювати реквізити та дані (МАС-адреса, ІР-адреса та ін), що ідентифікують комп’ютер Замовника в мережі Виконавця.
   2. Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп’ютерів в мережі, рахунків інших Замовників або будь-яких комп’ютерних сисnем або мереж, підключених до мережі Виконавця, або шляхом злому, або підбору пароля, або будь-яким іншим способом. Замовник не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Замовників Виконавця.
   3. Встановлювати, без попереднього узгодження з Виконавцем, на підключеному до мережі комп’ютері proxy, gate, Tunnel і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп’ютери мережі Виконавця.
   4. Без повідомлення та узгодження з Виконавцем підключати до виділеної Замовнику лінії будь-які інші пристрої, окрім комп’ютера, зареєстрованого при підключенні.
   5. Використовувати мережу, сервіси та ресурси Виконавця для надання яких-небудь послуг третім особам. Виконавець має право при наданні Послуг не підтримувати і/або забороняти сервіси, послуги та технології, що суперечать політиці Виконавця і/або здатні завдати прямого або непрямого збитку Виконавцю.
   6. Розміщувати комп’ютерні програми, файли та інші матеріали, що містять деструктивні фрагменти, які порушують роботу мережі, такі як віруси, “биті файли” , “приховані файли” (такі як, наприклад, графічні файли з прикладеним аудіофайлом), “черв’яки”, трояни, або засоби для використання прокрутки, показу декількох вікон, які можуть спричинити за собою порушення в роботі комп’ютерів і/або їх операційних систем або негативним чином вплинути на комп’ютери інших Замовників або цілісність мережевого простору. В разі заподіяння шкоди Замовником, Виконавець стягує штраф, рівний сумі завданного збитку Виконавцю.
 5. Порядок змін умов Угоди
  1. Усі доповнення і зміни до цієї Угоди дійсні, якщо вони прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово і підписані Сторонами.
  2. Виконавець має право на одностороннє внесення змін в умовах діючої Угоди й Прейскуранту, при цьому Виконавець повинен повідомити Замовника про внесення змін шляхом публікацій нової редакції Угоди на сайті Виконавця або іншим шляхом не менш ніж за 14 днів до дати вступу змін в дію.
  3. Якщо Замовник не згоден з внесенням змін, тоді він має право на одностороннє розірвання Угоди до дати вступу змін в дію, але тільки при умові відсутності заборгованості перед Виконавцем та обов’язковим письмовим повідомленням Виконавця про розірвання Угоди. В цьому випадку Замовнику гарантується повернення невикористаних коштів з його особистого рахунку. У випадку, якщо до дати вступу змін в дію, від Замовника не поступає інформації про розірвання Угоди, всі внесенні Виконавцем зміни вважаються прийняті Замовником, а нова редакція Угоди є дійсною.
 6. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов даної Угоди у разі настання форс-мажорної ситуації або обставин непереборної, непередбачуваної та неконтрольованої Сторонами сили, що виникли після укладання Угоди, а саме: пожежа, повінь, гроза, град, землетрус, інші стихійні лиха, обледеніння кабелю, вихід з ладу мережі електроживлення та цифрового зв’язку, військові дії, терористичні акти, страйки, народні заворушення, крадіжки обладнання чи кабелю, прийняття міською, обласною адміністрацією, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Президентом України та іншими органами влади постанов, законодавчих актів, законів, що забороняють діяльність Виконавця в тому вигляді, якою вона є, або регламентують її таким чином, що Виконавець стане неспроможним виконати зобов’язання перед Замовником, інші непередбачувані обставини тощо.
  2. Кожна сторона бере на себе ризик від наслідків цих обставин.
  3. У разі настання форс-мажорних ситуацій виконання умов Угоди переноситься на відповідний період дії цих ситуацій.
  4. Сторона, яка потрапила під дії форс-мажору, має всіма доступними засобами зв’язку негайно повідомити про їх початок та закінчення іншу Сторону.
  5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати за наданні до настання вказаних обставин послуг.
 7. Порядок розірвання Угоди
  1. Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою Сторін.
  2. При порушенні однією із Сторін умов цієї Угоди, інша Сторона має право на одностороннє розірвання Угоди, про що письмово повідомляє Сторону, що порушила умови Угоди.
  3. Виконавець має право призупинити надання Замовнику Послуг та розірвати Угоду, у випадку, якщо Замовник порушив умови цієї Угоди. Будь-які дії Замовника або їх наслідки, які, на думку Виконавця, можуть спричинити за собою позбавлення, рівно як і обмеження можливості користуватися послугами Виконавця для іншого Замовника, визнаються неприпустимими і є достатньою підставою для розірвання цієї Умови. Залишок невикористаних засобів з Особового рахунку Замовника у цьому випадку не повертається.
  4. Замовник має право на одностороннє розірвання Угоди тільки за умов відсутності заборгованості перед Виконавцем. Залишок невикористаних засобів з Рахунку Замовника у цьому випадку не повертається, за винятком випадків, передбачених п.6.3 цієї Угоди.
 8. Особливі умови
  1. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати або продавати свої права, обов’язки та Послуги за даною Угодою третім особам.
  2. На додаткові види послуг, не перераховані в Прейскуранті, але що входять в предмет цієї Угоди, а також за особливих умов його виконання, Сторонами складаються додаткові угоди, що є невід’ємною частиною цієї Угоди. Термін дії та умови надання додаткових послуг та особливі обставини виконання цієї Угоди визначаються в додаткових угодах.
  3. Замовник та Виконавець зобов’язуються забезпечити актуальність і конфеденційність за даною Угодою, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
 9. Термін дії Угоди
  1. Ця Угода набуває чинності з дати її укладання та діє до кінця поточного календарного року.
  2. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу про розірвання цієї Угоди за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення її терміну дії, дана Угода вважається пролонгованою на наступний календарний рік на тих же умовах, що зазначені в цій Угоді. Кількість таких продовжень не обмежено.
 10. Заключні положення
  1. В усьому іншому, неврегульованому у цій Угоді, Сторони застосовуватимуть Правила користувння послугою доступу до мережі Internet/Home, чинне законодавство України і Міжнародні законодавчі акти.
  2. Ця Угода, включаючи Додатки та Доповнення, змінює будь-які інші попередні угоди, врегулювання, письмові та усні домовленості, що відносяться до предмету цієї Угоди.
  3. Лінія передачі даних в багатоповерхових будинках до квартири Замовника є власністю Виконавця.
  4. Лінія передачі даних до помешкання Замовника в приватному секторі є власністю Замовника.

Структура власності ТОВ Фобосс-Телеком
Структура власності ФОП Костенко Л.М.
Структура власності ФОП Костенко С.М.